Skip to content Skip to footer

Dům nad městem stojí navzdory úřadům

Z důvodu citlivosti popsaných skutečností neuvádíme městskou část, kde se dům staví. Celý případ je navíc významně zjednodušený, aby bylo možné sledovat jeho zásadní kroky.

Když přišla paní majitelka k nám do architektonické kanceláře David Architekti, nezdálo se, že by měl někde nastat zásadní procesní problém. Koupila krásný stavební pozemek, kterých už v Praze moc není. V zeleni a s nádherným výhledem na město. 

S radostí jsme připravili studii rodinného domu a předem vše projednali se stavebním úřadem, Odborem územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy i s památkáři. Všichni potvrdili, že náš záměr odpovídá územnímu plánu a nemají proti němu námitky.

Vytvořili jsme tedy projektovou dokumentaci a zažádali o jednotlivá stanoviska, nezbytná k vydání stavebního povolení.

A začaly se dít podivné věci

Městská část nečekaně vypracovala rozsáhlé stanovisko, kde měla výhrady vůči velikosti domu, jeho stylu i výšce. 

Byly to nicméně námitky neopodstatněné, protože projekt samozřejmě všem stanoveným regulativům vyhovoval. 

Celé vyjádření ale bylo podivné i proto, že není v pravomoci městské části (obce) uvedené námitky podávat. Ty spadají do pravomocí nadřízeného orgánu, v tomto případě magistrátu, jehož stanovisko bylo od začátku kladné. 

Měli jsme tedy úředně potvrzeno, že navržený dům je zcela v souladu s územním plánem. A městská část to musela velmi dobře vědět. 

Naštěstí, vše výše uvedené vzal v úvahu stavební úřad. Námitky městské části zamítl s odůvodněním, že stanovisko nadřízeného orgánu je kladné. A po druhém kole vypořádání se podněty ostatních účastníků stavebního řízení vydal naší klientce stavební povolení.

Proti rozhodnutí se žádný z účastníků neodvolal a stavební povolení nabylo po uplynutí lhůty právní moci.

I když máte stavební povolení, nemáte jistotu, že můžete stavět

V domění, že máme stavební povolení, jsme začali s výkopovými pracemi. 

Zhruba za měsíc, ale dostal stavební úřad od městské části dopis, kde bylo podrobně vysvětleno, že se městská část proti rozhodnutí o vydání stavebního povolení sice nestihla odvolat v řádném termínu, ale že to bylo způsobeno tím, že si dopis stavebního úřadu převzala později.

Tzn. přiznávala, že je její odvolání opožděné, ale přesto se domáhala přezkumu celého případu. 

V tu chvíli jsme situaci vyhodnotili jako nebezpečnou a do případu naplno vstoupil David Architekti consulting.

V nejkratším možném termínu jsme nahlédli do spisu a pořídili jsme jeho kompletní kopii.

Stavební úřad celkově znejistěl a postoupil spis svému nadřízenému orgánu, Magistrátu hlavního města Prahy.

Magistrát nerozhodl, i když měl

Oproti očekávání ale magistrát nerozhodl o odvolání městské části jako o opožděném, ale vrátil spis bez rozhodnutí zpět na stavební úřad. S odůvodněním, že dodejky ve spise nejsou podepsané a že tedy nemůže celou věc posoudit. Tím vlastně dal městské části návod, aby dodejku dodatečně doplnila a přizpůsobila si tak datum doručení.

Zarážející ovšem bylo, že dodejky nebyly podepsané ani v předchozích případech, nebo ve spisech jiných stavebníků. Tzn. běžná praxe úřadu byla dodejky nepodepisovat.

A dále, jak již bylo řečeno, se městská část ve svém dopise sama přiznala, že její odvolání je opožděné, na což nadřízený orgán nebral zřetel.

Magistrát měl všechny potřebné podklady, aby rozhodl. Přesto tak neučinil. 

Proto jsme okamžitě podali na postup magistrátu stížnost pro nepřiměřený formalismus. A žádali jsme vysvětlení jednotlivých kroků. Úředník totiž musí vždy konat v souladu se správním řádem a nesmí jednat nad rámec svých pravomocí. 

Malér je ve správním řádu

Největší zádrhel jsme následně odhalili ve výkladu správního řádu.

Stavební úřad i městská část mají totiž jen jednu datovou schránku. Nemohou si tedy jejím prostřednictvím listiny doručovat. Tím pádem ale také neexistuje třetí, nezávislá osoba, která by mohla doručení mezi těmito dvěma subjekty potvrdit. 

V praxi se tedy doručování děje tak, že si úředníci dopisy vzájemně strkají do přihrádek. A sami sobě i potvrzuji doručení. 

Tím se ale vytváří obrovský prostor pro pozdější manipulaci s fakty a termíny, jejíž obětí se stala i naše klientka.

Museli jsme jednat rychle

Magistrát mezitím poslal spis k doplnění zpět na stavební úřad. A my museli začít rychle jednat. 

Znovu jsme došli nahlédnout do spisu. 

Zjistili jsme aktuální stav věcí. Prošli jsme poslední přípisy magistrátu i městské části. A vše jsme důkladně zdokumentovali.  

Na základě zjištěných okolností jsme sestavili k celé věci vlastní podrobné stanovisko. Odeslali jsme ho na stavební úřad, na městskou část i na magistrát. A čekali jsme co městská část do spisu doplní.

Co všechno je úřad ochoten krýt

Po týdnu jsme šli do spisu opětovně nahlédnout a nestačili jsme se divit. Po dvou měsících a uplynutí veškerých lhůt se ve spise z ničeho nic objevila dodejka s datumem, které bylo přesně zvolené tak, aby městská část stihla odvolání v zákonné lhůtě. 

Znovu jsme celý spis zdokumentovali. 

A až při podrobném zkoumání jsme přišli na neuvěřitelnou věc. Na dodejce chyběl kulatý roh. Originální dodejka, která se odtrhává z obálky je totiž perforovaná a má kulaté rohy. Dodejka v našem spise měla jiný kód než ta původní, hranaté rohy a dopsané datum převzetí. 

Bylo evidentní, že se jedná o kopii a že je tedy zfalšovaná. 

Podezření na spáchání trestného činu

Padělání veřejné listiny, které ve spise naší klientky proběhlo, je trestný čin. A proto jsme se s tímto podezřením okamžitě obrátili na příslušné státní zastupitelství. 

Státní zástupce posoudil naše podezření jako opodstatněné a předal případ kriminální policii.

Tou dobou byl spis zpět na magistrátu. Ten měl znovu posoudit včasnost odvolání a z celé řady indicií bylo zjevné, že se chystá naší klientce protiprávně zrušit stavební povolení. 

To by pro ni znamenalo roky průtahů a soudních sporů, protože bylo evidentní, že městská část udělá vše, aby stavbě zabránila. 

Věděli jsme, že nesmíme čekat se založenýma rukama. 

Zpracovali jsme tedy podrobnou stížnost na netransparentní podmínky doručování listin na městské části a poslali jsme ji na legislativní odbor magistrátu i na stavební úřad.

Dále jsme informovali stavební úřad i magistrát o vývoji případu a možných důsledcích dalších nestandardních kroků. Pečlivě jsme klientku připravili na výslech na kriminální policii. A nakonec jsme byli rovněž předvoláni. 

Pak už nezbývalo než čekat, co kriminální policie udělá. A jaký dopad bude mít vyšetřování na náš případ.

Pečlivá příprava se mnohonásobně vyplatila

Poslední vyslechnutou v celém případu byla úřednice magistrátu. A pak už šly věci ráz na ráz. 

Zhruba do čtrnácti dnů zamítl magistrát odvolání městské části jako opožděné. A vypořádal se i se všemi vznesenými námitkami. 

Na všechny naše stížnosti a žádosti o vysvětlení jsme dostali řádnou odpověď. 

Stavební povolení bylo potvrzeno a stavba může dál v klidu pokračovat.

Od okamžiku, kdy stavební úřad dostal opožděné odvolání městské části, až do momentu, kdy mohla klientka bezstarostně pokračovat ve stavbě, uběhly přesně 4 měsíce.

Ochránili jsme ji před roky průtahů, obrovskými náklady na advokáty a nekonečnými nervy. Bez takto úzce zacílené služby by na tak rychlý výsledek nikdy neměla šanci.

Potřebuje i vy dosáhnout podobného výsledku? Neváhejte nás co nejdříve kontaktovat.

DAVID ARCHITEKTI CONSULTING


Právo a architektura se spojily,
aby váš projekt proměnily ve skutečnost
AdresA

nám. 14. října 1278/1

Praha 5 – Smíchov

Kontakt

studio@davidarchitekti.cz

+420 299 140 550

DAVID ARCHITEKTI CONSULTING © 2024. All Rights Reserved.